×

Ny bruker- og pasientundersøkelse i psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

SINTEF HDIR

Helsedirektoratet lanserer nå, i samarbeid med SINTEF, en ny spørreundersøkelse rettet mot brukere og pasienter som mottar poliklinisk behandling i psykisk helsevern for voksne (PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Undersøkelsen involverer om lag 104 000 pasienter. Helsedirektoratet ønsker å få mer kunnskap om hvordan brukere og pasienter opplever det polikliniske behandlingstilbudet i psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Funnene fra undersøkelsen kan bidra til å legge til rette for bedre tjenester. Invitasjon om å delta sendes til personer som har mottatt poliklinisk behandling i løpet av februar, mars og april i 2023.

Undersøkelsen omhandler følgende tema:

  • Hvorvidt behandlingen har vært til hjelp.
  • Opplevd mulighet til medvirkning i egen behandling.
  • Relasjon til behandler.
  • Opplevd samarbeid mellom involverte tjenester.

 

Invitasjon om å delta blir sendt ut på SMS eller e-post. Man deltar ved å logge inn på Helsenorge.no hvor det lenkes til undersøkelsen. De som har reservert seg mot elektronisk kommunikasjon mottar ikke invitasjonen.

SINTEF samarbeider med Klinisk forskningsenhet Midt-Norge, som er ansvarlige for den tekniske delen av undersøkelsen. De har lang erfaring med slike undersøkelser og benytter tekniske løsninger som sikrer deltakernes anonymitet.


Informasjon ligger ute på nett: Bruker- og pasientundersøkelse i psykisk helsevern og rusbehandling - SINTEF


Helsedirektoratet ber om at informasjon om undersøkelsen blir delt med relevante aktører, slik at både pasienter, brukere og de som har kontakt med brukere kan bidra til å gjøre den kjent. Vedlagte Flyer kan benyttes for å informere.

 

Kort info her